AFFALD OG GENBRUG

Roskilde Festivals mest synlige miljøbelastning består år efter år af efterladt campingudstyr i form af luftmadrasser, telte og havestole foruden 8 dages forbrug af tyske øldåser, leverpostejsindpakninger og hvad der ellers kræves for campinglivets opretholdelse. Alt dette affald samles efterfølgende op af dedikerede festivalsfrivillige- og ansatte men det er ingen naturlov at så store ressourcer hvert år må sendes til forbrænding, da meget kunne have været afleveret og sorteret til genanvendelse på en af festivalens miljøstationer.

Vi har fra 2016 til 2018 haft en ambitiøs målsætning om årligt at øge andelen af affald der sorteres med 10%. Vi levede desværre ikke op til denne målsætning i 2018 da vi kun sorterede 296tons affald, en nedgang fra ca. 400 tons i både 2016 og 2017. I procent af den totale mængde affald udgør den sorterede mængde affald 12,9% i 2018 mod 14,7% og 14,8% i 2016 og 2017. Ses på mængden der blev sorteret til genanvendelse er faldet mindre udtalt, da 2018 markerede første år hvor vi ikke sendte affald til deponi. Mængden af sorteret og sorteret til genanvendelse var derfor for første gang identisk.

Den faldende mængde sorteret affald kan ikke forklares ud fra en faldende total mængde affald da 2018 bød på en lille stigning til 2297tons, op fra 2281tons i 2017, men dog lavere end 2522 tons i 2016. Brændbart affald udgjorde 2000tons i 2018, hvilket var 124tons mere end i 2017 og 123 tons mindre end i 2016, tilsvarende ca. 6% udsving på hver side af 2018 resultatet.

Affald sorteret til genanvendelse udgøres af en række kategorier hvoraf metal, pap, glas, jern og bioaffald er de største og mest velkendte typer fra almindelig husholdning. Vi øger i 2019 antallet af genbrugsstationer til 10, fra 7 i 2018, for at understøtte de af vores gæster som gerne vil sortere. Ved festivalens afslutning lørdag og søndag åbnes yderligere bemandede pop-up genbrugsstationer.

Typisk afleveres glasflasker og øldåser samt ødelagt campingudstyr. Vi har derudover frivilligindsatser i form af ReAct skraldeindsamlingsparader og “flaskepatruljen” som går daglige indsamlingsrunder på campingarealet under hele festivalugen. ReAct opjusteres i år bemandingsmæssigt fra ca. 200 frivillige til 330.

Fra boderne sorteres især pap, glas og bioaffald til genanvendelse. Bioaffald består dels af fritureolie som omdannes til biodiesel, dels af grønt affald som sendes til bioforgasningsanlæg. Vores øl- og drikkevarekrus lavet af bioplastic af typen PLA (Polylactic acid) er ligeledes sendt til bioforgasning, men forventes at udgå i år da vaskbare krus introduceres.

De 4 mest almindelige affaldsfraktioner sorteret til genanvendelse, Roskilde Festival 2016-18. Tal angivet i tons.

 

2018

2017

2016

Pap

45,3

52,0

39,1

Jern

61,9

59,7

63,3

Glas og flasker

42,2

55,6

36,5

Bioaffald

57,7

56,3

55,2

Total

207

224

194

Genanvendelse af luftmadrasser

Luftmadrasser indeholdende PVC er populære blant campinggæster men efterlades desværre i tusindvis på campingarealet efter festivalens afslutning. Festivalfrivillige gør en stor indsats for at indsamle luftmadrasserne særskilt, da PVC regnes som farligt affald og derfor er uønsket i affaldsanlæg. Hidtil er luftmadrasserne blevet sendt til deponi, men i 2018 sendte vi for første gang luftmadrasser til genanvendelse i Tyskland hvorfor deponi som kategori er udgået af opgørelsen. Desværre har genanvendelsesfirmaet haft problemer med at benytte PVC’en fra luftmadrasserne som tiltænkt og det er usikkert hvilken løsning vi vil gøre brug af i 2019. Det absolut mest miljøvenlige valg er derfor hvis vores gæster genbruger luftmadrasser samt skifter til luftmadrasser som ikke indeholder PVC!

Holdningsskift og clean camp-koncepter

Affald efterladt på camping vurderes at udgøre omkring 75% af Roskilde Festivals totale affaldsmængde. Det er derfor bydende nødvendigt at ændre holdning fra den udbredte "køb og kassér" kultur hen imod hjemtagning og genbrug af for at skabe en bæredygtig festival. Vi øger i år fokus og udvider arealet af vores “clean camp” koncepter “Leave no trace” og “Clean out loud” hvor der kræves en aktiv indsats af vores gæster for at medvirke til oprydning mod et reserveret campingspot.

Ved ankomst og afrejse registreredes ”Leave no trace” gæsternes ejendele.

En del af camping arealet “Clean out loud” i vest ses her venstre for jernbanesporet efter festivalens afslutning, til sammenligning camping øst til højre for.

Nye indsatser for affaldsreduktion

Vi reducerer den samlede mængde affald ved at fjerne indkøbte varer til engangsbrug der ultimativt ender som affald. Eksempelvis lancerer vi i 2019 øl- og drikkevaresalg i vaskbare krus. Dette tiltag alene reducerer den samlede- samt den sorterede mængde affald med ca. 20 tons da det hidtige forbrug af engangskrus lavet af bioplastic udgår. Tilsvarende udgår sugerør i år af barsortimentet, undtaget sugerør til folk med funktionsnedsættelse. Vaskbare krus er blevet til i samarbejde med Carlsberg og andre danske festivaler på baggrund af vurdering af livscyklusanalyse udarbejdet af Force Technology for Københavns kommune, december 2018.

Nyt vaskbart ølkrus lavet af PP plast (polypropylen) med forventet minimumslevetid på 25 vaske. Krusene skal gennemsnitligt benyttes mindst 3 gange for at CO2 udledningen er lavere end ved brug af engangskrus af typen PET (polyethylen). Livscycklusanalysen som ligger til grund for beslutningen vurderer miljøbelastningen på baggrund af en række parametre, herunder forbrug af strøm, vand og vaskemidler ved vask af glas. Hjælp os derfor med at reducere vores miljøpåvirkning ved at aflevere glas til vask!