Q&A: MERE VEDVARENDE ENERGI MED ANDEL

Få svar på dine spørgsmål om vores partnerskab med Andel, der øger mængden af vedvarende energi på fremtidens festivaler.

Hvorfor laver I et energipartnerskab?
Fordi vi deler en ambition med energi- og fibernetkoncernen Andel om at bidrage til omstillingen fra fossil til vedvarende energi.

For at omstille Roskilde Festival til vedvarende energi har vi brug for et tæt og fagligt energipartnerskab.

Andel-koncernen arbejder på flere fronter for den grønne omstilling. Havvindmølleparken Rødsand 2, som Andel er majoritetsejer i, producerer hvert år vedvarende energi svarende til forbruget i cirka 200.000 husstande.

Deres datterselskaber rådgiver kunder om energiforbrug, de opstiller tusindvis af ladestandere til elbiler og moderniserer og styrker elnettet på Sjælland og øerne.

Og så arbejder Andel sammen med stærke partnere om at få mulighed for at opføre den nye energiø i Nordsøen og nye store havvindmølleparker.

Udfasning af fossile brændsler og en langt større produktion af vedvarende energi er afgørende for at afværge klimakrisen, så vi fortsat kan skabe gode livsbetingelser for de kommende generationer.

Derfor vil vi hen over de kommende fem år øge omfanget af vedvarende energikilder på Roskilde Festival og inspirere festivalgæsterne til grøn omstilling.

Vores energipartnerskab gælder for 2022-2026.

Hvad skal der ske?
I 2022 fokuserer vi på udfasning af vores brug af strømproducerende dieselgeneratorer samt flaskegas til at generere varme.

Andel deltager på festivalen med en række publikumshenvendte aktiviteter, der både sætter fokus på behovet for grøn omstilling og på al den gode energi, der opstår mellem mennesker i fællesskaber.

Gennem partnerskabets levetid vil vi introducere nye fokusområder og aktiviteter, der blandt andet inspirerer festivalgæsterne til at bidrage til den grønne omstilling.

Hvordan foregår energiomstillingen?
Vi udvider festivalens tilslutning til elnettet i 2022. Det foregår gennem etablering af fem nye transformerstationer ved Dyrskuepladsen i foråret 2022.

I 2022 erstatter vi dieselgeneratorer med strøm fra elnettet.

I perioden 2022-2025 udfaser vi brug af LPG-flaskegas, da alle boderne nu får mulighed for at bruge køkkenudstyr, der kører på el fremfor gas.

Den øgede tilslutning til elnettet betyder, at Roskilde Festivals samlede strømforbrug i fremtiden vil komme fra elnettet og dermed fra vedvarende energikilder, idet 80 % af strømmen i det danske elnet kommer fra sol, vandkraft og vind.

Senest i 2028 forventer Energistyrelsen, at 100 % af den danske strøm kommer fra vedvarende energikilder.

Vores omlægning fra midlertidigt opstillede generatorer til elnet bliver dermed et afgørende skridt i vores indsats for at nedbringe Roskilde Festivals CO2-udledning og bidrage til mindre luftforurening.

Ud over strøm til selve festivalbegivenheden leverer Andel strøm året rundt til Roskilde Festivals faciliteter og depoter.

I 2022 igangsætter vi en undersøgelse af, hvordan vi kan udfase brug af diesel i oliefyr til opvarmning af vand i bade og boder samt brug af benzin- og dieselbiler.

Sideløbende med oplægningen fokuserer vi på at øge energieffektiviteten ved gradvise skift til mere energieffektivt udstyr, f.eks. i boderne og på scenerne.

Vi vil fortsat have dieseldrevne nødgeneratorer til rådighed ved scenerne i tilfælde af strømsvigt.

Hvorfor først udfase LPG-flaskegas senest i 2025?
En række af festivalpladsens boder drives og bemandes af frivillige fra foreninger fra store dele af kulturlivet, f.eks. lokale idrætsforeninger.

Den gradvise udfasning af LPG-flaskegas har til formål at tage økonomisk hensyn til de almennyttige foreninger bag madboderne, da omlægningen betyder, at nogle foreninger skal udskifte gasdrevet køkkeninventar med nyt udstyr, som kan tilsluttes elnettet.

Hvad bruger I energi til på festivalen?
Energi er en samlet betegnelse for el, varme og transport.

Roskilde Festivals 130.000 deltagere flytter hvert år ind i et midlertidig bysamfund, der bygges op syd for Roskilde. Og som alle andre byer har vi behov for energi til at drive alle byens aktiviteter.

Vi bruger strøm til at skabe lyd og lys på alle scenerne, til belysning på veje og stier og til vores kontorer og depoter, ligesom vi tilbyder mobilopladning til deltagerne på festivalen.

Vi har hidtil fået en del af strømmen fra det danske elnet. Men vi har ikke haft tilstrækkelig adgang til elnettet i forhold til at dække store dele af vores energibehov.

Derfor har vi dækket det resterede strømbehov ved hjælp af dieselgeneratorer, og vi har brugt LPG-flaskegas til opvarmning af vand og mad i boderne.

Vi bruger også diesel som energikilde til at opvarme festivalgæsternes badevand på campingområdet.

Vi bruger benzin og diesel i vores biler, varevogne, lifte og trucks, som vi bruger til at bygge festivalbyen op og derefter pakke den ned igen.

Hvad kan I sige om jeres hidtidige energiforbrug?
I 2019 brugte Roskilde Festival cirka 630.000 kWh (kilowatt-timer) fra elnettet.

Derudover brugte vi cirka 72.000 liter diesel i generatorer.

Vi brugte cirka 24.000 liter LPG-flaskegas til opvarmning af vand og til madlavning.

Vores forbrug af diesel i oliefyr til opvarmning af badevand var i 2019 på 16.000 liter diesel.

Vi købte ca. 57.000 liter diesel i vores transport (biler, trucks, ladvogne, lifte, varevogne mv.), som vi bruger i opbygning, afvikling og nedtagning af Roskilde Festival.

Hvordan foregår udbygningen af elnettet?
Roskilde Festival har indgået aftale med de lokale netselskaber Cerius og Radius om etablering af fem nye transformerstationer ved Dyrskuepladsen i foråret 2022.

Roskilde Kommune, som ejer Dyrskuepladsen, står for udvidelse og vedligeholdelse af ledningsnettet, som sikrer distribution af strømmen fra transformerstationerne.

Dette er en del af Roskilde Kommunes udvikling af Dyrskuepladsen og det kreative område Milen, som sikrer flere event-arrangørers adgang til elnettet i fremtiden.

Hvad betyder grøn strøm på RF50?
Vi følger forbrugerombudsmanden og række branche- og interesseorganisationers retningslinjer for brug af betegnelsen grøn strøm – den såkaldte bladmærkningsordning. 

Et gennemgående krav er, at 100% af elforbruget skal være dækket af strøm fra vedvarende energikilder, som f.eks. solceller, vindmøller og vandkraft. Dette skal altid kunne dokumenteres af oprindelsesgarantier, de såkaldte RECS-certifikater.

Vi har i forbindelse med Roskilde festival 2022 købt oprindelsesgarantier, der sikrer, at 100% af den strøm, som købes i forbindelse med festivalen, stammer fra vedvarende energikilder. Det el-produkt, vi køber af Andel, er således et kategori-2 produkt i bladordningen.

Uanset om man vælger at købe oprindelsesgarantier eller ej, kommer der ikke grøn strøm direkte ud af stikkontakten. Det er der ingen elselskaber, der kan tilbyde, så længe al strøm – både grøn og ikke-grøn – bliver blandet sammen i elnettet.

Med tilkøb af oprindelsesgarantier kan vi sende et signal om, at vi ønsker at begrænse CO2e-udledningen ved strømforbrug. 

I samarbejde med Andel ønsker vi at foretage yderligere tiltag, der neutraliserer et klimaudslip svarende til mindst 100% af vores årlige elforbrug. Dette skal sikre, at vi på sigt kan kategorisere vores strøm som grøn under kategori 1 forbrugerombudsmandens bladmærkningsordning.

Hvordan arbejder Roskilde Festival med miljø og klima?
Vi vil nedbringe de direkte og indirekte udledninger af CO2 i forbindelse med forberedelser, produktion og afvikling af Roskilde Festival.

Vi fokuserer på at minimere al brug af fossile brændsler i vores energiforbrug inden for elektricitet, varme og transport af både deltagere, frivillige og kunstnere.

Vi er i gang med at undersøge, hvordan vi kan udfase benzin- og dieselbiler samt brug af oliefyr til at opvarme vand til bade og LPG-flaskegas til at opvarme vand til boderne.

Vi vil reducere affaldsmængderne og øge genanvendelse af affald som beskrevet i vores plan for en cirkulær festival.

Vi foretager bæredygtige indkøb og (for)brug af råvarer, produkter og materialer og har fokus på at øge andelen af miljømærkede produkter i vores indkøb.

Læs mere
Bæredygtig udvikling på Roskilde Festival
Plan for cirkulær festival